پروین اعتصامی


پیامک-اس ام اس بزرگداشت پروین اعتصامی

پیامک-اس ام اس بزرگداشت پروین اعتصامی

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست پرسید زان میانه یکی کودک یتیم: کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد: چه دانیم ما که چیست؟ پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت: این اشک دیده من و خون دل شماست ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است این گرگ سالهاست که با گله آشناست پروین اعتصامی

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه