ثبت درخواست خرید / اجاره

هنوز نخریده اید؟

برای خرید یا کار با دمو مشکلی دارید؟

هنوز نخریده اید؟

برای خرید یا کار با دمو مشکلی دارید؟

هنوز نخریده اید؟

برای خرید یا کار با دمو مشکلی دارید؟

هنوز نخریده اید؟

برای خرید یا کار با دمو مشکلی دارید؟

سوالات متداول

محدودیت کاربران دمو چیست؟

دو نوع محدودیت وجود دارد:1.محدودیت در ارسال(نهایتا 4 تایی) 2.فایل های صوتی نیاز به تائید دارند.3.عدم امکان استفاده از OTP در وب سرویس

محدودیت کاربران دمو چیست؟

دو نوع محدودیت وجود دارد:1.محدودیت در ارسال(نهایتا 4 تایی) 2.فایل های صوتی نیاز به تائید دارند.3.عدم امکان استفاده از OTP در وب سرویس
در حال بارگزاری ...