ارسال به دفترچه تلفن


ارﺳﺎل ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﺗﻠﻔـﻦ ﺳـﻮﻣﯿﻦ آﯾﮑـﻦ در ارﺳـﺎل ﺷﺨﺼـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣﮑـﺎن ارﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاﮔﯽ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮ ده اﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 در ﺻﻔﺤﻪ ارﺳﺎل ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻤﺖ راﺳـﺖ ﮐـﺎدر ﮔـﺮوه ﻫـﺎي دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﺗﻠﻔـﻦ ،ﻧـﺎم ﮔـﺮوه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﭘﻨـﻞ ذﺧﯿـﺮه ﻧﻤـﻮده اﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ روي اﺳـﻢ ﻫـﺮ ﮔـﺮوه در ﺟـﺪول ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ اﻋﻀـﺎ ﮔـﺮوه اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ را ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ.ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﺎدر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﯿﮏ دار ﮐﻨﯿﺪ و روي ﻋﻼﻣﺖ + ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮔـﺮوه از ﮐـﺎدر ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ، ﻟﯿﺴـﺖ اﻋﻀـﺎ ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺮدﯾـﺪ را ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿـﺪ.در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺗﯿﮏ دار ﮐﺮدن ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻟﯿﺴﺖ ارﺳﺎل ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

 ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻓﺎﯾـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺧـﻮد را در ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل وارد ﮐﻨﯿـﺪ دﻗـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در زﯾـﺮ اﯾـﻦ ﮐﺎدر ﺗﻌـﺪاد ﺻـﻔﺤﻪ و ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎي ﻣـﺘﻦ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﺷـﺎﻣﻞ 70 ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻓﺎﯾـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺧـﻮد را در ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل وارد ﮐﻨﯿـﺪ دﻗـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در زﯾـﺮ اﯾـﻦ ﮐﺎدر ﺗﻌـﺪاد ﺻـﻔﺤﻪ و ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎي ﻣـﺘﻦ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﺷـﺎﻣﻞ 70ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ1:در ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل 2 آﯾﮑـﻮن ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اوﻟـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض و دوﻣـﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳـﺖ درواﻗـﻊ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ روي اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ ﻓﺮض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠـﺪدا ﺑـﺮاي ارﺳـﺎل ﻫﻤـﺎن ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺎﯾـﭗ ﻧﺪارﯾـﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ روي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ،ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 ﻧﮑﺘـﻪ 2 :ﻗﺴـﻤﺖ اﺑـﺰار ارﺳـﺎل ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ ﯾﮑـﯽ ارﺳـﺎل ﻓﻠـﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﯿـﮏ دار ﮐـﺮدن ﭘﯿـﺎم ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐــﺎر در ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه در ﮔﻮﺷـﯽ را ﻧـﺪارد و دﯾﮕـﺮي ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪا د ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ارﺳﺎل رو ﮐﺎدر ﮐﻮﭼـﮏ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺮا ي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ دا ده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮﺗـﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب دﻗﯿﻘـﻪ روي دور آﺧـﺮ ﮐـﻪ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي رﻧـﮓ ﻫﺴـﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗـﺎ رﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ روي ﮐـﺎدر ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روز ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 در آﺧﺮ روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻒ ارﺳﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

سیمرغ اس ام اس ارائه دهنده خدمات مبتنی بر پیام کوتاه و پیام های تبلیغاتی و پیام صوتی در سراسر کشور با پایین ترین تعرفه وحرفه ای ترین پنل های کاربری و نمایندگی آماده خدمت رسانی می باشد. سامانه پیام کوتاه سیمرغ  دارای بانک شماره قدرتمند از کل کشور به تفکیک استان، شهر، کدپستی، جنسیت، رده سنی، همرا اول، ایرانسل، بانک مشاغل و... می باشد.

"با تبلیغات پیامکی بهتر دیده شوید"

باما تماس بگیرید

017-32229441

www.simorghsms.com

 

عناوین مرتبطبرچسب ها: ارسال به دفترچه تلفن ارسال به گروه ارﺳﺎل از ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ ارسال پیامک چند به چند بانک کامل شماره ارسال پیامک انبوه ارسال کدپستی پنل کاربری سامانه پیامکی ویژه کاندیدای انتخاباتی تبلیغات پیامکی انواع ارسال در سامانه پیامکی ارسال در سامانه ارسال پیامک پنل کاربری ارسال دفترچه تلفن ارسال پیامک گروهی انتخابات مجلس سامانه پیامکی ویژه کاندیدای انتخاباتی کاندیدای انتخاباتی مجلس 94