ارسال به گروه در سامانه پیامکی


ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آﯾﮑـﻮن ارﺳـﺎل ﺷﺨﺼـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ، اﻣﮑـﺎن ارﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﮔـﺮوه ذﺧﯿـﺮه ﻧﻤـﻮده اﯾـﺪ ﺑـﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

 

1- ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ارﺳـﺎل ﺑـﻪ ﮔـﺮوه از ﮐـﺎدر اﻧﺘﺨـﺎب ﮔـﺮوه ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻟﯿﺴـﺖ ﮔـﺮوه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﭘﻨـﻞ وارد ﮐﺮدﯾـﺪ را ﻣﺸـﺎهده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﺳﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﮐـﺎدر ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎي دﺳـﺘﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺷـﻤﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺗﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

 2- ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻓﺎﯾـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺧـﻮد را در ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل وارد ﮐﻨﯿـﺪ دﻗـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در زﯾـﺮ اﯾﻦ ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎي ﻣـﺘﻦ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﺷـﺎﻣﻞ 70ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 3- ﻧﮑﺘﻪ1:در ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل 2 آﯾﮑـﻮن ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اوﻟـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض و دوﻣـﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳـﺖ درواﻗـﻊ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ روي اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶﻓﺮض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠﺪدا ﺑـﺮاي ارﺳـﺎل ﻫﻤـﺎ ن ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺎﯾـﭗ ﻣﺠـﺪد ﻧﺪارﯾـﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ روي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

4- ﻧﮑﺘـﻪ 2 :ﻗﺴـﻤﺖ اﺑـﺰار ارﺳـﺎ ل ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ ﯾﮑـﯽ ارﺳـﺎل ﻓﻠـﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﯿـﮏ دار ﮐـﺮدن ﭘﯿـﺎم ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐــﺎر درﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه در ﮔﻮﺷـﯽ را ﻧـﺪارد و دﯾﮕـﺮي ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪا د ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

 5- ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ارﺳﺎل رو ﮐﺎدر ﮐﻮﭼـﮏ ﮐ ﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ دا ده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮﺗـﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب دﻗﯿﻘـﻪ روي دور آﺧـﺮ ﮐـﻪ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي رﻧـﮓ ﻫﺴـﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 6- ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗـﺎزﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ روي ﮐـﺎدر ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روز ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 

 7- در آﺧﺮ روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻒ ارﺳﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

سیمرغ اس ام اس ارائه دهنده خدمات مبتنی بر پیام کوتاه و پیام های تبلیغاتی و پیام صوتی در سراسر کشور با پایین ترین تعرفه وحرفه ای ترین پنل های کاربری و نمایندگی آماده خدمت رسانی می باشد. سامانه پیام کوتاه سیمرغ  دارای بانک شماره قدرتمند از کل کشور به تفکیک استان، شهر، کدپستی، جنسیت، رده سنی، همرا اول، ایرانسل، بانک مشاغل و... می باشد.

"با تبلیغات پیامکی بهتر دیده شوید"

باما تماس بگیرید

017-32229441

www.simorghsms.com

 

عناوین مرتبطبرچسب ها: ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮔﺮوه در سامانه پیامکی مجلس دهم برگزاری انتخابات مجلس 94 انتخابات مجلس سامانه پیامکی ویژه کاندیدای انتخاباتی کاندیدای انتخاباتی مجلس 94 تبلیغات پیامکی انواع ارسال در سامانه پیامکی ارسال در سامانه ارسال پیامک پنل کاربری ارسال دفترچه تلفن ارسال پیامک گروهی ارسال پیامک چند به چند بانک کامل شماره ارسال پیامک انبوه ارسال کدپستی پنل کاربری سامانه پیامکی ویژه کاندیدای انتخاباتی