ارﺳﺎل پیامک از طریق بارگذاری ﻓﺎﯾﻞ


ارﺳﺎل از ﻓﺎﯾـﻞ دوﻣـﯿﻦ آﯾﮑـﻦ از ارﺳـﺎل ﺷﺨﺼـﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎ ي ﺧـﻮد را در ﻓﺎﯾـﻞ وارد ﮐﺮدﯾـﺪ اﻣـﺎ در دﻓﺘﺮﭼـﻪ

ﺗﻠﻔﻦ ذﺧﯿﺮه ﻧﮑﺮدﯾﺪ .

 

1- در ارﺳﺎل از ﻓﺎﯾﻞ روي اوﻟﯿﻦ ﮐﺎدر اﻓﺰودن ﻓﺎﯾـﻞ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﺎ ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﮐـﺎدر ﺑﺎرﮔـﺬاري ﻓﺎﯾـﻞ ، از ﻗﺴـﻤﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻓﺎﯾـﻞ ،

ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﯾـﺪ را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ و در آﺧـﺮ روي ارﺳـﺎل ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻤﺎره ﻏﯿـﺮ

ﺗﮑﺮاري اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

2- ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾـﻞ ﻣـﺘﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را در ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل وارد ﮐﻨﯿـﺪ دﻗـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در زﯾـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺎدر ﺗﻌـﺪ اد

ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎي ﻣـﺘﻦ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﺷـﺎﻣﻞ 70 ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻣـﯽ

ﺑﺎﺷﺪ.

 

3- ﻧﮑﺘﻪ1:در ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل 2 آﯾﮑـﻮن ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اوﻟـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض و دوﻣـﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳـﺖ درواﻗـﻊ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ روي اﺿـﺎ ﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ

ﻓﺮض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠـﺪدا ﺑـﺮاي ارﺳـﺎل ﻫﻤـﺎ ن ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺎﯾـﭗ ﻧﺪارﯾـﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ روي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ

ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

4- ﻧﮑﺘـﻪ 2 :ﻗﺴـﻤﺖ اﺑـﺰار ارﺳـﺎل ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ ﯾﮑـﯽ ارﺳـﺎل ﻓﻠـﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﯿـﮏ دار ﮐـﺮدن ﭘﯿـﺎم ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐــﺎر در

ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه در ﮔﻮﺷـﯽ را ﻧـﺪارد و دﯾﮕـﺮي ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪا د ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ

ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

 

5- ﺑــﺮاي ﺗﻨﻈــﯿﻢ زﻣــﺎن ارﺳــﺎل روي ﮐــﺎدر ﮐﻮﭼــﮏ ﮐﻠﯿــﮏ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑــﺮاي ﺷــﻤﺎ ﻧﻤــﺎﯾﺶ داده ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺳــﺎﻋﺖ ﻣــﻮرد

ﻧﻈﺮﺗﻮن رو اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب دﻗﯿﻘـﻪ روي دور آﺧـﺮ ﮐـﻪ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي رﻧـﮓ ﻫﺴـﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﯾﺶ

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺮﮐـﺰي ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـ ﺮ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ

ﺷﻮد.

6- ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗـﺎزﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ روي ﮐـﺎدر ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روز ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 

7- در آﺧﺮ روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻒ ارﺳﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

سیمرغ اس ام اس ارائه دهنده خدمات مبتنی بر پیام کوتاه و پیام های تبلیغاتی و پیام صوتی در سراسر کشور با پایین ترین تعرفه وحرفه ای ترین پنل های کاربری و نمایندگی آماده خدمت رسانی می باشد. سامانه پیام کوتاه سیمرغ  دارای بانک شماره قدرتمند از کل کشور به تفکیک استان، شهر، کدپستی، جنسیت، رده سنی، همرا اول، ایرانسل، بانک مشاغل و... می باشد.

"با تبلیغات پیامکی بهتر دیده شوید"

باما تماس بگیرید

017-32229441

www.simorghsms.com

 

عناوین مرتبط

انواع ارسال در سامانه پیامکی

ارسال چند به چند سیمرغ اس ام اس

ارسال کدپستی

ارسال پیام کوتاه فقط 105 ریال

ارسال خودکار پیام تبریک تولدبرچسب ها: ارسال کدپستی پنل پیامکی قوانین ارسال پیامک سامانه پیامکی SMSPanel سامانه پیامکی ویژه کاندیدای انتخاباتی کاندیدای انتخاباتی مجلس 94 تبلیغات پیامکی انواع ارسال در سامانه پیامکی ارسال در سامانه ارسال پیامک پنل کاربری ارسال دفترچه تلفن ارسال پیامک گروهی ارسال پیامک چند به چند بانک کامل شماره ارسال پیامک انبوه پیام تبریک تولد سامانه پیام کوتاه سیمرغ پیام های تبلیغاتی پیام صوتی پنل های کاربری و نمایندگی سیمرغ اس ام اس مجلس 94 انتخابات مجلس 94 ارﺳﺎل پیامک از طریق بارگذاری ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎل پیامک از ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎل از ﻓﺎﯾﻞ ارسال چند به چند