ارسال سریع پنل پیامکی


1- ارﺳــﺎل ﺳــﺮﯾﻊ اوﻟــﯿﻦ آﯾﮑــﻮن از ارﺳــﺎل ﺷﺨﺼــﯽ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﭘــﺲ از اﻧﺘﺨــﺎب ارﺳــﺎل ﺳــﺮﯾﻊ ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺷﻤﺎره ﺧﻂ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

2- در ﮐﺎدر ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﯾﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

 

3- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺘﻦ ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ را وارد ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ دﻗـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در زﯾـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺎدر ﺗﻌـﺪاد ﺻـﻔﺤﻪ و ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎي ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ، ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷﺎﻣﻞ 70 ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

4- ﻧﮑﺘﻪ1:در ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل 2 آﯾﮑـﻮن ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اوﻟـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض و دوﻣـﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳـﺖ درواﻗـﻊ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ روي اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ﭘـ ﯿﺶ ﻓﺮض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠﺪدا ﺑـﺮاي ارﺳـﺎل ﻫﻤـﺎ ن ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺎﯾـﭗ ﻣﺠـﺪد ﻧﺪارﯾـﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ روي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 

5- ﻧﮑﺘـﻪ 2 :ﻗﺴـﻤﺖ اﺑـﺰار ارﺳـﺎل ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ ﯾﮑـﯽ ارﺳـﺎل ﻓﻠـﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﯿـﮏ دار ﮐـﺮدن ﭘﯿـﺎم ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐــﺎر در ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه در ﮔﻮﺷـﯽ را ﻧـﺪارد و دﯾﮕـﺮي ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪا د ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

 

6- در آﺧﺮ روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻒ ارﺳﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

سیمرغ اس ام اس ارائه دهنده خدمات مبتنی بر پیام کوتاه و پیام های تبلیغاتی در سراسر کشور با پایین ترین تعرفه وحرفه ای ترین پنل های کاربریو نمایندگی آماده خدمت رسانی می باشد. سامانه پیام کوتاه سیمرغ  دارای بانک شماره قدرتمند از کل کشور به تفکیک استان،شهر، کدپستی، جنسیت، رده سنی، همرا اول، ایرانسل، بانک مشاغل و... می باشد.

"با تبلیغات پیامکی بهتر دیده شوید"

باما تماس بگیرید

017-32229441

www.simorghsms.com

 

عناوین مرتبط

سامانه پیامکی (SMSPanel) چیست؟

انتخاب بهترین پنل پیامکی

قوانین ارسال پیامک

سامانه پیامکی ویژه کاندیدای انتخاباتی مجلس 94

ارسال کدپستیبرچسب ها: ارسال کدپستی پنل پیامکی ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ قوانین ارسال پیامک سامانه پیامکی SMSPanel تبلیغات پیامکی انواع ارسال در سامانه پیامکی ارسال در سامانه ارسال پیامک پنل کاربری ارسال پیامک سریع ارسال دفترچه تلفن ارسال پیامک گروهی ارسال پیامک چند به چند بانک کامل شماره ارسال پیامک انبوه پیام تبریک تولد سامانه پیام کوتاه سیمرغ پیام های تبلیغاتی پیام صوتی پنل کاربری پنل نمایندگی سیمرغ اس ام اس