مسابقه پیامکی


یکی از کاربردهایی که سامانه پیامکی سیمرغ دارد؛ توانایی ایجاد  مسابقه پیامکی می باشد.

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آﯾﮑﻮن در اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

1- در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﺎدر ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

2- در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل ﮐـﺮدن زﻣـﺎن ارﺳـﺎل زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿـﺪ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ در ﯾـﮏ ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ ﺧـﺎص ﻓﻌـﺎل ﺑﺎﺷـﺪ روي ﮐـﺎدر ﻧـﺎرﻧﺠﯽ رﻧـﮓ

اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ، 2 ﺗـﺎ ﻓﯿﻠـﺪ ﺷـﺮوع و اﺗﻤـﺎم ارﺳـﺎل ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﯾﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﺮاﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺮﯾﺪ


زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻨـﻮاﻧﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ را ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ، ﺑـﺮاي ﻫـﺮ آﯾـﺘﻢ در ﺟـﺪول 4 ﺗـﺎ آﯾﮑـﻮن ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽﺷﻮد:

 

3- ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ: زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷـﻤﺎ ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ از ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﻗﺮﻋـﻪ ﮐﺸـﯽ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿـﺪ ﺑـﺮاي اﯾﻨﮑـﺎر روي آﯾﮑﻮن ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎدري ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ آرا ، ﺗﻌـﺪاد آراي ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ.

در ﮐـﺎدر ﺗﻌـﺪاد ﺑﺮﻧــﺪﮔﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺗﻌـﺪادي ﮐــﻪ ﻣـﺪ ﻧﻈــﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ و ﻣــﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ از ﻣﯿــﺎن ﺗﻌـﺪاد آراي ﻣﺠــﺎز ﺑﺮﻧـﺪه ﺷــﻮﻧﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و روي ﮐﺎدر ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﻃـﻮر رﻧـﺪوم ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ ﺷـﻤﺎره ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﻫﻤﺎن ﮐﺎدر.

4-ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ: ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺮوﯾـﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﮐـﺎدر ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﺮ اي ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد

در ﮐـﺎدر اول ﮔﺰﯾﻨــﻪ ، ﻋﻨـﻮان ﮔﺰﯾﻨــﻪ را وارد ﻣـﯽ ﮐﻨﯿــﺪ ، در ﮐــﺎدر ﮐﻠﯿـﺪ ﭘﺎﺳــﺦ ﮐﻠﯿـﺪي ﮐــﻪ ﻣﺨﺎﻃــﺐ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑــﺮاي ﺷـﻤﺎ ارﺳــﺎل ﮐﻨــﺪ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﺎدر ﻣﺘﻦ ارﺳﺎل ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺮاي ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺬﮐﻮر 3 ﺗـﺎ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮد ، ﺳـﺒﺰ (ﮔﺰﯾﻨـﻪ 1) ، ﻗﺮﻣـﺰ ( ﮔﺰﯾﻨـﻪ 2)، آﺑـﯽ (ﮔﺰﯾﻨـﻪ 3)

ﻣﺜﻼ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﺒﺰ ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﺪ واژه 1 و ﻣـﺘﻦ ﭘﺎﺳـﺦ (ﻧﻤـﺎد ﻣﺼـﺮف ﺑﻬﯿﻨـﻪ ) را ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑﻘﯿـﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎ را ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﮔﺰﯾ ﻨـﻪ را وارد ﻣﯿﮑﻨﯿـﺪ ، ﮔﺰﯾﻨـﻪ اي را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟـﻮاب ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ ﺗﯿـﮏ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 (ﺳﺒﺰ) ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.

6- ﮔﺰارش ﺟﺪوﻟﯽ: ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪوﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

سیمرغ اس ام اس ارائه دهنده خدمات مبتنی بر پیام کوتاه و پیام های تبلیغاتی و پیام صوتی در سراسر کشور با پایین ترین تعرفه وحرفه ای ترین پنل های کاربری و نمایندگی آماده خدمت رسانی می باشد. سامانه پیام کوتاه سیمرغ  دارای بانک شماره قدرتمند از کل کشور به تفکیک استان، شهر، کدپستی، جنسیت، رده سنی، همرا اول، ایرانسل، بانک مشاغل و... می باشد.

"با تبلیغات پیامکی بهتر دیده شوید"

باما تماس بگیرید

017-32229441

www.simorghsms.com

 

عناوین مرتبطبرچسب ها: مسابقه پیامکی سامانه پیامک رایگان ارسال پیامک تبلیغاتی ارسال پیام های کوتاه بانک مشاغل سامانه پیامکی پنل پیامک رایگان ارسال انبوه پیامک ارسال پیام صوتی پنل پیامک انتخاباتی تبلیغات نوین انتخاباتی بانک مشاغل کشور پنل پیامکی خبرنامه پیامکی سامانه پیامک گلستان بهترین سامانه پیام کوتاه خرید پنل پیامکی ارسال پیامک انتخاباتی